NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

Siste prosjekter

Kongsberg - Spennings gate

<b<Beliggenhet - Delområdet ligger vest for Numedalslågen, og rett vest for delområdet for sentrum. Området omfatter bebygde områder langs Spennings gate, Kluftebakken og avgrenses av Rogstadbakken i sør. Beskrivelse - Boligområdet i Spennings gate har spor av bebyggelse fra 1600- o... Les mer

Oslo - Kvadraturen

Beliggenhet - Kvadraturen ligger i området innenfor og nord for Akershus festning. I Nord har Kvadraturen historisk være avgrenset av Grensen. Beskrivelse - Byen flyttes Etter at den om lag 600 år gamle byen Oslo på østsida av Bjørvika igjen hadde brent i 1624, bestemte Christian den... Les mer

Røros - Bergstaden

Beliggenhet - Bergstaden ligger oppe på selve Rørosvidda. Smeltehytta og Malmplassen ligger ved det lille fossefallet i Hitterelva. Kartavgrensningen viser det som i dag er definert som verdensarvstedet Røros Bergstad; det vil si kjerneområdet i det gamle Røros-samfunnet. Grovt sett omfatte... Les mer

Betydningsfulle byområder i Norge

Riksantikvarens register over byområder av nasjonal kulturhistorisk interesse er nå gjort offentlig. 75 bykommuner med over 230 byomårder er representert.
– Jeg er glad for at vi nå kan presentere NB!-registeret for alle. Det er nok mange som ikke er klar over alle de viktige historiske bymiljøene vi har i dette landet. Dette betyr ikke at vi skal frede alle disse områdene, men vi ønsker å si tydelig fra om at her må man ta særlige hensyn i byutviklingen. Registeret er først og fremst en invitasjon til dialog, hvor vi er tidlig og tydelig, sier riksantikvar Jørn Holme i forbindelse med at informasjonen i databasen nå er blitt tilgjengelig for alle.

Kulturminner på nett

Riksantikvaren informerer også om andre kulturminner på nett. På www.kulturminnesøk.no finnes over 115 000 kulturminner: fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. NB!registeret vil samordnes med kulturminnesøk og vil også bli vist som en del av innholdet i kulturminnesøk.no i første halvdel av 2012.