NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

Siste prosjekter

Kirkenes

Beliggenhet - Byen ligger nordvendt innerst i Bøkfjorden, den østligste fjorden i Finnmark. Beskrivelse - Navnet Kirkenes stammer fra kirken som ble anlagt her 1862. I 1867 kom prestegård og klokkergård, etterfulgt doktorgård og handelsmannens Figenschous forretning. I tillegg ble ko... Les mer

Kirkenes - Boligbyen

Beliggenhet - Boligbyen ligger på flaten som avgrenses av Haganes og Kirkenes skole mot øst, Prestefjellet mot syd og Solheimslia mot vest. Mot Nord avgrenses området mot Behrens plass som danne overgangen til den tette sentrumskjernen. Dette området kalles på folkemunne for ”Myra”. Be... Les mer

Kirkenes - Sentrum - BSR

Beliggenhet - Delområdet består av sentrumsområdene i Kirkenes. Området avgrenses av Meierigata i øst, Storgata i vest og Wiulls gate i sør. Beskrivelse - Delområde sentrum er oppført i perioden 1947-1960. Etter annen verdenskrig ble det utarbeidet en byplan for Kirkenes ved Brente st... Les mer

Betydningsfulle byområder i Norge

Riksantikvarens register over byområder av nasjonal kulturhistorisk interesse er nå gjort offentlig. 75 bykommuner med over 230 byomårder er representert.
– Jeg er glad for at vi nå kan presentere NB!-registeret for alle. Det er nok mange som ikke er klar over alle de viktige historiske bymiljøene vi har i dette landet. Dette betyr ikke at vi skal frede alle disse områdene, men vi ønsker å si tydelig fra om at her må man ta særlige hensyn i byutviklingen. Registeret er først og fremst en invitasjon til dialog, hvor vi er tidlig og tydelig, sier riksantikvar Jørn Holme i forbindelse med at informasjonen i databasen nå er blitt tilgjengelig for alle.

Kulturminner på nett

Riksantikvaren informerer også om andre kulturminner på nett. På www.kulturminnesøk.no finnes over 115 000 kulturminner: fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. NB!registeret vil samordnes med kulturminnesøk og vil også bli vist som en del av innholdet i kulturminnesøk.no i første halvdel av 2012.