NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

Siste prosjekter

Bergen - Nordnes syd

Beliggenhet - Delområdet omfatter et stort område på Nordnes, sør for Fredriksberg. Området omfatter Nykirken i Nord, og strekker seg fra Fredriksberg og Nykirken, sørover til Komediebakken i vest og Strandkaien i øst. Derifra snevrer området seg inn, og følger Varskerelven sørover til den ... Les mer

Bergen - Fredriksberg

Beliggenhet - Delområdet ligger ytterst på Nordnes. Området strekker seg fra Galgebakken ved Fredriksberg i sør, til Nordnespynten ytterst på Nordnes i nord. I vest grenser området til fjorden, i øst føger området i grove trekk Haugenveien og Nordnesveien. Beskrivelse - Fra period... Les mer

Bergen - Verftet

Beliggenhet - Delområdet omfatter kaianlegg og veftsbygninger vest på Nordnes. Området ligger rett sør for Fredriksberg, og strekker seg sørover til Vestre Holbergsallmenningen. Beskrivelse - Nasjonal interesse - Les mer

Betydningsfulle byområder i Norge

Riksantikvarens register over byområder av nasjonal kulturhistorisk interesse er nå gjort offentlig. 75 bykommuner med over 230 byomårder er representert.
– Jeg er glad for at vi nå kan presentere NB!-registeret for alle. Det er nok mange som ikke er klar over alle de viktige historiske bymiljøene vi har i dette landet. Dette betyr ikke at vi skal frede alle disse områdene, men vi ønsker å si tydelig fra om at her må man ta særlige hensyn i byutviklingen. Registeret er først og fremst en invitasjon til dialog, hvor vi er tidlig og tydelig, sier riksantikvar Jørn Holme i forbindelse med at informasjonen i databasen nå er blitt tilgjengelig for alle.

Kulturminner på nett

Riksantikvaren informerer også om andre kulturminner på nett. På www.kulturminnesøk.no finnes over 115 000 kulturminner: fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. NB!registeret vil samordnes med kulturminnesøk og vil også bli vist som en del av innholdet i kulturminnesøk.no i første halvdel av 2012.